Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir?

Güvenlik Bilgi Formu-GBF-MSDS Nedir?


 

Bir güvenlik bilgi formu (MSDS) ayrıntılı ve detaylı bilgi sağlayan teknik bir belgedir. GBF-MSDS, bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlayacaktır. İşverenler [ve işçiler] GBF-MSDS'i, çevresel zararlar dahil zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmek için kullanmaktadır.

GBF-MSDS ürünle ilgili olup, (ekli maruz kalma senaryo(ları) olmadığı durumlarda) ürünün nihai olarak kullanılacağı herhangi bir işyeri ile ilgili spesifik bilgileri genellikle içermez. Ancak ürünlerin özelleştirilmiş son kullanımlara sahip olduğu yerlerde, GBF-MSDS’teki bilgiler daha fazla işçi odaklı olabilmektedir. Bilgi, bu nedenle, işverenin tek bir işyerine özgü olan eğitim dahil işçi koruma önlemlerinin aktif bir programını geliştirmesine ve çevreyi korumak için gerekli olabilen herhangi bir önlemi değerlendirmesine olanak tanır.

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.

Güvenlik Bilgi Formlarıyla ilgili düzenlemeler 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’de belirlenmiştir.

Aşağıdakiler Hakkında Kapsamlı Bilgi Verir:


 
lisam Ürüne maruz kalmanın sağlığa etkileri
lisam Ürünün kullanımı, depolanması veya kullanılmasıyla ilgili tehlike değerlendirmesi
lisam Çalışanları maruz kalma riskine karşı koruma tedbiri
lisam Acil durum prosedürleri.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nereden Alınır?


 

Güvenlik bilgi formları (GBF/MSDS) ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince TÜRKAK’tan akredite olmuş mevcut güvenlik bilgi formu hazırlayıcı belgelendirme kuruluşları tarafından sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları tarafından hazırlanmalıdır. Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcı (MSDS) sertifikasını alabilmek için gerekli şartlar sağlanmalı ve yeterlilik sınavında başarılı olunduktan sonra yeterlilik belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alınarak güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanılır. Türkiye'de güvenlik bilgi formlarıyla (GBF/MSDS) ilgili düzenlemeler 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’de belirtilmiştir.


Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?


 
Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 5(13)’e göre “Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.”

31/12/2020 tarihinden sonra GBFler, KKDİK Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanacaktır.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama İşlem Basamakları Nelerdir?


 
Güvenlik Bilgi Formu, mesleki sağlık ve güvenlik, nakliye güvenliği ve çevresel koruma gibi çok çeşitli hususlar hakkında bilgi sağlamaktadır. GBF’ler (MSDS), genellikle tek kişi tarafından değil daha ziyade çeşitli çalışanlar tarafından hazırlandığından, istenmeyen boşluklar ve tekrarlar kaçınılmaz olabilir. Sonuç olarak, tamamlanmış Güvenlik Bilgi Formları ve (varsa) eklerinin, alıcılara sunulmasından önce bir tutarlılık ve mantık kontrolünden geçirilmesi yararlı olacaktır. Dokümanın bir bütün olarak gözden geçirilmesini sağlamak için ayrı ayrı bireyler yerine tek bir yetkin kişi tarafından nihai gözden geçirmesinin yapılması önerilir.

Bir GBF-MSDS aşağıdaki konularda bilgi sağlar:

lisam Üretici veya ithal tedarikçisi
lisam Ürün (örneğin adı, içerikleri ve özellikleri)
lisam Ürünün insanların sağlığını nasıl etkileyebileceği
lisam Güvenli bir şekilde kullanmak veya saklamak için önlemler

Bir GBF-MSDS'i Kim Hazırlar veya Sunar?

lisam Tehlikeli madde ve tehlikeli madde üreticileri ve ithalatçıları,
lisam Ürünlerinin her biri için bir GBF-MSDS hazırlar,
lisam Mevcut bir GBF-MSDS, ürünün kullanıldığı veya depolandığı yerlere sunulur,
lisam Her GBF-MSDS gerektiği kadar sık gözden geçirilir ve en azından her yıl revize edilir.

Temel GBF-MSDS Hazırlama İşlem Sırası Nedir?
 1.  1.Tanımlama 
 2.  3. Bileşenlerin içeriği ve zarar sınıflarının belirlenmesi
 3.  9. Sınıflandırma dahil fiziksel ve kimyasal özellikler
 4.  10. Kararlılık ve reaktiflik
 5.  11. Sınıflandırma dahil toksikolojik bilgiler
 6.  12. Sınıflandırma dahil ekolojik bilgiler     
 7.  14. Taşıma Hesapları
 8.  15. Mevzuat Bilgileri
 9.  8. Maruz Kalma kontrolleri
 10.  7. Elleçleme ve depolama
 11.  4. İlk Yardım
 12.  5. Yangınla Mücadele
 13.  6. Kaza sonucu salınım
 14.  13. Bertaraf
 15.  16. Diğer Tanımlar
 16.  2. Zarar tanımlaması
 
Bize Ulaşın