ExESS GBF / MSDS Hazırlama Yazılımı


  ExESS GBF/MSDS hazırlama programı, güvenlik bilgi formları hazırlar (GBF/MSDS) ve etiketleri küresel uyum sistemi (GHS) ile uyumlu olarak dağıtır ve tüm önemli ticari pazarlarda GHS yönetmelikleri ile uyumlu GBF/MSDS şablonları ve sınıflandırmaları destekler.
  Esnek ve ölçeklenebilir Microsoft .NET teknolojisi üzerine kurulmuş, ExESS MSDS hazırlama yazılımı çok dilli kullanıcı arayüzleri ile global ve kullanıcı dostu Güvenlik Bilgi Formu-MSDS hazırlama, yazma ve dağıtım platformu ve 50+ dilde çeviri avantajı sunar.

msds yazılımı programı

  ExESS GBF / MSDS Hazırlama Programı Desteklenen Ülke ve Bölgeler

lisam Türkiye - KKDIK - SEA
lisam Birleşmiş Milletler (GHS UN)
lisam Güney Kore
lisam Avustralya
lisam Avrupa Birliği (EU) - REACH - CLP
lisam Japonya
lisam Malezya
lisam Yeni Zelanda
lisam Endonezya
lisam Vietnam
lisam Güney Afrika
lisam Tayvan
lisam Filipinler
lisam Amerika Birleşik Devletleri
lisam Tayland
lisam Kanada
lisam Singapur
lisam Meksika
lisam Rusya
lisam Brezilya
lisam Arjantin
lisam Şili


  ExESS SDS Hazırlama Yazılımı Standart Özellikler:

lisam Madde ve karışımların zararlılık sınıflandırma ve hesaplamaları, etiket unsurları bilgisi, sembol/piktogram(lar) grafik olarak sunulması,
lisam Karışımlarınızda kullanılan nihai ürünlerin yanı sıra maddelerin yönetimi, PBT veya vPvB kriterlerini karşılayıp karşılamadığına dair bilgilerin sağlanması,
lisam Nihai ürünlerin formülasyonunda kullanılan saf zararlı maddelerin ve diğer zararlı maddelerin yönetimi,
lisam Maddelerin, karışımların ve etiketleme elemanlarının hesaplanması, (semboller, uyarı ifadeleri, önlem ifadeleri…), bileşenlerin içeriği ve zarar sınıflarının belirlenmesi,
lisam Bir maddenin veya bir karışımın SEA Yönetmeliğine göre zararlı olarak sınıflandırma kriterlerinin hesaplanması,
lisam Maddeler veya karışımlar için, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmeliğin sınıflandırma kurallarının uygulanmasından doğan sınıflandırma hesapları
lisam Maruz Kalma kontrolleri / Kişisel Korunma kapsamında Geçerli DNEL, OEL ve PNEC gösterimleri,
lisam Risk yönetimi önlemlerinin bir özeti veya verildikleri maruz kalma senaryosuna referans yapılması,
lisam GBF’lerde, maddeler için, tek seferlik maruz kalma ve tekrarlı maruz kalma için Belirli Hedef Organ Toksisitesi (BHOT) bilgilerinin sağlanması, Ayrıca, zarar sınıflarının belirli (genişletilmiş) listesine dair bilgi gösterimleri,
lisam Bölüm 12 Ekoloji Bilgileri, bir karışımdaki bileşen maddelerine dair mevcut bilgiler, karışımlar için GBF’nin bu başlığı altında gösterimlerinin yapılması,
lisam GBF, Bölüm 13’te, karışımın ilgili kullanımı(ları) için atık yönetim önlemlerinin gösterimi. Bunun GBF ekindeki maruz kalma senaryo(ları) ile tutarlı olarak gösterimleri,
lisam Bölüm 14 Taşımacılık Bilgileri başlığı altında, her bir Birleşmiş Milletler (UN) Model Mevzuatı için taşımacılık sınıflandırması hakkında bilgilerin gösterimi,
lisam Bölüm 15 altında karışımdaki maddelerin izni veya kısıtlamaları hakkında bilgiler 15.1 alt bölümünde verililir. Karışım için tedarikçi tarafından bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ise, 15.2 alt bölümünde belirtillir.
lisam BÖLÜM 16 diğer bilgiler altında karışımın sınıflandırmasını değerlendirmek için kullanılan yöntemlerin gösterimi,  Bölüm 2’den 15’e kadar tam olarak yazılmayan, herhangi bir zararlılık ifadesi, güvenlik ibaresi ve/veya önlem ifadelerinin tam metni, bir karışımın SEA’ya göre sınıflandırıldığı durumlarda, sınıflandırma amacıyla SEA’nın 11. Maddesinde belirtildiği üzere bilgilerin değerlendirilmesinde hangi yöntemin benimsendiği bilgileri gösterimi.
lisam GBF-MSDS'in otomatik doldurma fonksiyonu ile otomatik dolan başlıkları: Kararlılık ve reaktiflik, sınıflandırma dahil toksikolojik bilgiler, sınıflandırma dahil ekolojik bilgiler, elleçleme ve depolama, maruz kalma kontrolleri, nakliye, mevzuat bilgileri, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu salınım bilgileri.
lisam Publichem modülü ile GBF-MSDS otomatik olarak dağıtılması ve arşivlenmesi,