Güvenlik Bilgi Formu (SDS) SSS

Bir malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) ayrıntılı ve detaylı bilgi sağlayan teknik bir belgedir. GBF-MSDS, bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlayacaktır. İşverenler [ve işçiler] GBF-MSDS'i, çevresel zararlar dahil zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmek için kullanmaktadır.
Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 5(13)’e göre “Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.

” 31/12/2020 tarihinden sonra GBFler, KKDİK Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanacaktır.
Güvenlik Bilgi Formu, mesleki sağlık ve güvenlik, nakliye güvenliği ve çevresel koruma gibi çok çeşitli hususlar hakkında bilgi sağlamaktadır. GBF’ler, genellikle tek kişi tarafından değil daha ziyade çeşitli çalışanlar tarafından hazırlandığından, istenmeyen boşluklar ve tekrarlar kaçınılmaz olabilir. Sonuç olarak, tamamlanmış Güvenlik Bilgi Formları ve (varsa) eklerinin, alıcılara sunulmasından önce bir tutarlılık ve mantık kontrolünden geçirilmesi yararlı olacaktır. Dokümanın bir bütün olarak gözden geçirilmesini sağlamak için ayrı ayrı bireyler yerine tek bir yetkin kişi tarafından nihai gözden geçirmesinin yapılması önerilir.
 • 1.Tanımlama
 • 3. Bileşenlerin içeriği ve zarar sınıflarının belirlenmesi
 • 9. Sınıflandırma dahil fiziksel ve kimyasal özellikler
 • 10. Kararlılık ve reaktiflik
 • 11. Sınıflandırma dahil toksikolojik bilgiler
 • 12. Sınıflandırma dahil ekolojik bilgiler
 • 14. Nakliye
 • 15. Mevzuat Bilgileri
 • 8. Maruz Kalma kontrolleri
 • 7. Elleçleme ve depolama
 • 4. İlk Yardım
 • 5. Yangınla Mücadele
 • 6. Kaza sonucu salınım
 • 13. Bertaraf
 • 16. Diğer Tanımlar
 • 2. Zarar tanımlaması
KKDİK Madde 27(8)’e göre, “Güvenlik Bilgi Formu ücretsiz, yazılı olarak ya da elektronik ortamda temin edilir.” Bu bakımdan, Güvenlik Bilgi Formu, kağıt üzerinde örneğin mektup, faks olarak veya elektronik olarak örneğin e-posta ile sağlanabilir.
Bu bağlamda “sağlanacak” ifadesi örneğin internette veya reaktif olarak talep üzerine gönderilerek pasif bir şekilde sağlamak yerine, gerçekten GBF’yi (ve gerekli her güncellemeyi) göndermek gibi tedarikçi üzerinde pozitif bir görev olarak anlaşılmalıdır.
Elektronik “sağlama”, tüm alıcılara genel olarak erişilebilir bir formatta bir e-postaya ek olarak GBF’nin (ve herhangi bir ilgili maruz kalma senaryosu ekinin) sağlanması olarak algılanmalıdır.
Diğer taraftan, bir GBF’nin (ve en güncel sürümünün) bulunduğu ve indirilebileceği genel bir internet sitesine link içeren bir e-postanın gönderilmesi kabul edilmeyecektir. Doğrudan bir GBF’ye (veya güncel GBF’e) giden belirli bir linkin kabul edilebilir olduğu ve bunun gelecekte izin verilmek üzere uygulanması gerektiği koşullar için seçenekler (özellikle ekli maruz kalma senaryolarının sayısıyla giderek artan sayfalarla baş edebilmek için) halen tartışılmaktadır .
KKDİK Madde 27(5)’e göre, “Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak temin edilir."
KKDİK Madde 27(1)’e göre (CLP Madde 58(2)(a) ve 59(2)(a) ile tadil edildiği üzere) bir GBF’nin sağlanması gerektiği haller için kriterler: 
lisam Maddenin ya da karışımın Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda;
lisam Maddenin KKDİK ek-13’te belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda; veya
lisam Maddenin KKDİK 49 uncu madde uyarınca hazırlanan listeye, (a) ve (b) bentleri dışındaki nedenlerden dolayı dahil olması durumunda.
 
Pazarlama ve/veya lojistik açısından, belirli durumlarda, GBF sağlamak için yasal yükümlülüğe sahip olmayanlar dahil tedarikçilerin tüm maddeler ve karışımları için Güvenlik Bilgi Formları olması yararlı olabilir. Böyle durumlarda, herhangi bir gereksiz uygunluk ve uyumluluk sorunlarının önüne geçmek için madde veya karışımın yasal olarak bir GBF gerektirmediğinin dokümanda belirtilmesi faydalı olacaktır. Eşyalar için bir GBF'nin hazırlanması genel olarak talep edilmemektedir. Bir güvenlik bilgi formunun gerekli olmadığı madde ve karışımlar için tedarik zincirinde bilgilerin gönderilmesi görevine dair KKDİK Madde 28'e göre gerekli olan bilgilerin sağlanması faydalı olabilir. Ancak, bu KKDİK Yönetmeliğince zorunlu kılınmamış olup ve yine bu hallerde, gereksiz uygunluk ve uyumluluk sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için dokümanda maddenin veya karışımın yasal olarak bir GBF gerektirmediğinin belirtilmesi faydalı olacaktır. Benzeri bir şekilde, böyle bir dokümanın Madde 28'e göre bilgileri iletmek amacıyla kullanıldığı da özellikle belirtilebilir.
 
KKDİK Madde 27(3) talep üzerine bir GBF’nin sağlanmasının gerekli olduğu koşulları belirler (belirli karışımlar için).
- gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 1 ve gaz halideki karışımlar için hacimce ≥ % 0,2 olan, insan sağlığı veya çevre için zararlı en az bir madde içermesi,
- gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 0.1 olan, Ek 13’te belirtilmiş kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olan ya da (a) bendinde belirtilenlerin haricinde bir nedenle Madde 49(1) kapsamında listeye dahil edilmiş en az bir madde içermesi,
- Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,
Yukarıda bahsedilen durumların en az birinde tedarikçi istek üzerine KKDİK ek-2 uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi formunu alıcıya verir.
 
GBF sağlama gereklilikleri KKDİK Yönetmeliği Madde 27’den kaynaklanır. KKDİK Yönetmeliği Dördüncü Kısım’a göre bilgi sağlama ihtiyacından belirli genel muafiyetler (bu nedenle Madde 27’ye göre GBF’ler dahil) Madde 2(4)’te verilmektedir:
“Bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısım hükümleri aşağıda yer alan ve son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan karışımlara uygulanmaz:
 1. 19/01/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği”, 12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” ve 24/12/2012 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki insan ya da veterinerlik kullanımına yönelik tıbbi ürünler,
 2. 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kozmetik Yönetmeliği” kapsamındaki kozmetik ürünler;
 3. 12/03/2002 tarihli ve 24693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 4. 27/12/2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki yemler;
 5. 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki gıdalar”
Hatta Madde 2(1) ile, diğer ürün sınıfları KKDİK’ın genel kapsamından muaf tutulmuştur (radyoaktif maddeler, gümrük denetimine tabi maddeler, izole edilmemiş ara maddeler, demiryolu, karayolu, iç suyolları, deniz veya hava ile nakliye esnasındaki ürünler) Atıklar da KKDİK Tüzüğü Madde 2 anlamı çerçevesinde bir madde, karışım veya eşya tanımı dışında tutulmuştur.
 
KKDİK Madde 27(7)’nin ilk paragrafına göre: “15 inci veya 33 üncü maddeler doğrultusunda kimyasal güvenlik raporu hazırlaması gereken tedarik zinciri içindeki herhangi bir aktör, ilgili maruz kalma senaryolarını, uygun olduğu durumlarda maruz kalma ve kullanım kategorileri dahil olmak üzere tanımlanan kullanımları ve ek-11’in üçüncü bölümünün uygulanmasından kaynaklanan belirli koşulları da içeren güvenlik bilgi formunun ekinde sunar.”

Bu nedenle, bu aktörler için, bir maruz kalma senaryosunun hazırlanmasının zorunlu olduğu hallerde, ilgili maruz kalma senaryolarının(MKS) GBF Ek'inde sunulması bu aktörler için bir yükümlülüktür. Ancak bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) yapması ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlaması gerekli olan tüm kayıt yaptıranların bir MKS hazırlaması gerekli olmadığı belirtilmelidir. Bu nedenle, örneğin, 10 ton veya daha fazla miktarlarda kayda tabi tüm maddeler için bir KGD ve KGR’nin genel olarak gerekli olmasına rağmen, bir MKS sadece Madde 15(4)’te verilen ek kriterlerin de geçerli olduğu kişiler için gereklidir.

Bu kriterler :
 • "a) 2.1 ila 2.4, 2.6 ve 2.7, 2.8 A ve B tipi, 2.9, 2.10, 2.12 Bölümlarında yer alan zararlılık sınıfları 2.13 (kategori 1 ve kategori 2) , 2.14 (kategori 1 ve kategori 2) Bölümlarında yer alan zararlılık sınıfı ve, 2.15 (A ila F tipleri) başlığında yer alan zararlılık sınıfı;
 • b) 3.1 ila 3.6 Bölümlarında yer alan zararlılık sınıfları 3.7 başlığında yer alan üreme fonksiyonları ve doğurganlık veya gelişim üzerine olumsuz etki, narkotik etkiler dışında 3.8 başlığındaki etkiler, 3.9 ve 3.10 Bölümlarında yer alan zararlılık sınıfları;
 • c) 4.1 başlığında yer alan zararlılık sınıfı;
 • ç)5.1 başlığında yer alan zararlılık sınıfı, ...”

Bu nedenle, KGD ve KGR'lerin hepsi her zaman GBF'ye eklenecek bir MKS'nin hazırlanması ihtiyacına yol açmaz.

Ayrıca, KGD ve KGR normal şartlarda ilgili son tarih itibariyle, kayıt hazırlıklarının bir parçası olarak yapılır. Belirli maddeler veya karışımlardaki maddeler için maruz kalma senaryoları bu nedenle sadece normal şartlarda ilgili maddenin kayıt ettirilmesinden sonra GBF'ye eklenecektir.

Hazırlandığında, MKS, en kısa sürede GBF’lere eklenmelidir ve eklenmesi GBF’de bir revizyonu tesis eder.

MKS’nin yeni risk yönetimi önlemlerine yol açtığı hallerde, GBF’ler güncellenmeli ve KKDİK Madde 27(9) hükümlerine göre daha önceden gönderildiği alıcılara sunulmalıdır (ayrıca bakınız yukarıdaki 3.8 maddesi).
 
Tedarikçiler, GBF’lerin hazırlanması için yetkili kişilerin hizmetlerine erişmek için harici servis sağlayıcılarından destek alabilir ancak uygun bir GBF sağlama yükümlülüğü kendi sorumlulukları olarak kalacaktır. GBF’leri hazırlayan ve düzenleyen taraflar, ilgili yazılım uygulamalarından destek alabilir. Bu uygulamalar genellikle bir veritabanı fonksiyonuna sahiptir. Bu veritabanları madde listeleri ve standart ibarelerin listesini içermektedir. Bazı endüstri veya ticaret birlikleri, sektörleriyle ilgili bilgi desteği sunmaktadır (örn: İnternet ana sayfaları üzerinden). Elli dört dilde GBF hazırlayabilen ExESS GBF Hazırlama ve Kimyasal Mevzuat Yazılımı ile ilgili bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.
Bir GBF'nin hazırlanması için gerekli olan bilgilerin büyük bir kısmı, başta SEA’ya ve uluslararası taşımacılık mevzuatına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama gereklilikleri belirlemek ve mesleki sağlık ve güvenlik yasalarına uymak amacıyla, diğer kimyasal kontrol mevzuatının amaçları için bir araya getirilmesi gerekli olduğundan, halihazırda tedarikçide mevcut olmalıdır. Madde, KKDİK çerçevesinde kayda tabi ve tedarikçi Madde Bilgisi Değişim Forumu (MBDF) veya madde için mevcut olan bir konsorsiyumun üyesi ise, madde hakkında ek bilgilere bir erişim şansına sahip olabilir.

Maddelerin alt kullanıcıları (ve karışımların tüm formülatörleri) için bilginin kilit bir kaynağı, tedarikçi tarafından belirli (bileşen) madde(ler) veya karışım(lar) için GBF’de sağlanandır. GBF’nin hazırlanması sırasında bazı bilgilerin hazırlayıcının henüz erişiminde olmadığı hallerde (örneğin düşük hacimli maddeler için kayıt dosyasının sunumundan önce bir GBF hazırlanması gerektiğinde), ilgili bilgiler için kamuya açık veritabanları bulunmaktadır (bunlar başka türlü mevcut olmayan verileri aramak veya müşterilerden gelen tutarsız ve akla yatkın olmadığı görünen verileri kontrol etmek için kullanılabilir) örneğin:

Kayıtlı maddeler hakkında ECHA veritabanı
(http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx)
Bu, şirketlerin ürettiği veya ithal ettiği maddeler hakkında çok çeşitli bilgiler vermektedir: Örneğin tehlikeli özellikleri, sınıflandırmaları ve etiketlenmeleri ve maddelerin güvenli kullanım şekilleri vs. Veri tabanındaki bilgiler, şirket tarafından kayıt dosyalarında sunulan bilgilerdir.

ECHA sınıflandırma ve etiketleme envanteri
Sınıflandırma & Etiketleme (S&E) Envanteri üreticilerden ve ithalatçılardan alınan bildirilmiş ve kaydedilmiş maddelere dair temel sınıflandırma ve etiketleme bilgisi içeren bir veritabanıdır.
Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların bir listesini de içermektedir (CLP Ek VI Tablo 3.1). Envanter ECHA tarafından kurulacak ve sağlanacaktır.
Bakınız: http://echa.europa.eu/clp/c l inventory en.asp

ESIS (http://esis.jrc.ec.europa.eu)
ESIS (Avrupa Kimyasal Maddeler Bilgi Sistemi) Eski Avrupa Kimyasallar Bürosunun (ECB) bu platformu, çeşitli veritabanlarına erişim sunar – CAS No., EINECS no. (EC No) ve İngilizce Dilinde herhangi bir madde adı ile aramalar yapılabilir.

GESTIS (http://www.dguv.de/bgia/en/gestis/stoffdb/index.jsp)
Bu Alman Berufsgenossenschaften veritabanı 7000’den fazla tehlikeli maddeyle ilgili olarak, adları, sınıflandırılması, etiketlemeleri, limit değerleri, ölçüm yöntemleri, kişisel koruyucu ekipman bilgileri, işyeri limit değerleri ve mesleki ilaçlar gibi bilgilere sahiptir.

Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları (ICSC) (http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS 113134/index.htm )
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), internet sitesinde, Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartlarının bir veritabanını sağlar. Kartların temel amacı kimyasalların işyerinde güvenli kullanımını teşvik etmektir ve ana hedef kullanıcıları bu nedenle işçiler ve işyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerdir.

eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/page.action?pageID=9)
EChemPortal, Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Kimyasal Madde Birlikleri Uluslararası Konseyi (ICCA), Ticaret ve Sanayi Danışmanlık Komitesi (BIAC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kimyasal Madde Güvenliği Uluslararası Programı (IPCS), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bir girişimidir. eChemPortal, raporlar ve veri gruplarında arama yapmak suretiyle fiziksel ve kimyasal özellikler, çevresel akıbet ve davranış, ekotoksisite ve toksisite dahil kimyasalların özelliklerini kamunun erişimine sunmaktadır.

IPCS INCHEM (http://www.inchem.org/ )
Kimyasal Maddelerin Güvenliğine dair Uluslararası Program (IPCS) INCHEM internet sitesi, çevre ve gıdada kontaminant olarak bulunan dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan kimyasal maddeler hakkında uluslararası meslektaş incelenmesinden geçmiş bilgilere hızlı erişim sağlar. Amacı, kimyasalların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmak olan bir dizi hükümetler arası kuruluşlardan bilgileri bir araya getirmektir.

TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html )
Toxnet, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Tıp Kütüphanesi toksikoloji veri ağıdır. Toksikoloji, tehlikeli kimyasallar, çevresel sağlık ve toksik salınımları hakkında veritabanlarına erişim sağlar. Böyle kaynaklardan bilgilerin güvenilirliğinde potansiyel değişikliklere dikkat edilmelidir. Her durumda, GBF’nin içeriğinin doğruluğuyla ilgili sorumluluğun GBF’nin sağlayıcısına ait olduğunu belirtmek gerekir (bileşen maddelerine dair bilginin bu maddelerin tedarikçilerine ait GBF’lerinden elde edildiği durumlar dahil – bakınız yukarıdaki Bölüm 3 paragraf 3.2).


• Bir maddenin veya bir karışımın SEA Yönetmeliğine göre zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması
• KKDİK Yönetmeliği Ek 13’te belirtilen kriterlere göre kalıcı, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vPvB) olması veya
• Bir maddenin, herhangi bir sair nedenle KKDİK Madde 49’’a göre nihai olarak izin için aday listeye dahil edilmesi. (Bakınız KKDİK Madde 27(1)).
Eşyalar için GBF/MSDS sağlanmak zorunda değildir. Sadece belirli birkaç eşya için tedarik zinciri boyunca güvenlik bilgisi sağlamak için GBF/MSDS formatının kullanılabilmesine rağmen, birçok eşya için kullanılmamaktadır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) ve Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine dair BM Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) kurallarının sınıflandırma kriterleri ve etiketleme kurallarını dikkate alarak , maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesine dair hükümleri ve kriterleri harmonize eder. SEA Yönetmeliği, dünya çapında aynı tehlikeleri aynı şekilde tanımlama ve bildirme amacıyla BM GHS amacına katkıda bulunur. SEA Yönetmeliği 11 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de geçerli ve gerekli olan GBF formatı ve içeriği KKDİK Madde 27 ve Ek 2’de tanımlanmıştır.
Bir Tedarik Zincirinin bulunduğu durumlarda, güvenlik bilgi formunun sağlanmasına ilişkin KKDİK gereklilikleri tedarik zincirinin her aşamasında geçerlidir. Güvenlik bilgi formunun hazırlanması için ilk sorumluluk, madde veya karışımın amaçlandığı makul kullanımları tahmin etmesi gereken üretici, ithalatçı veya tek temsilciye aittir. Tedarik zincirindeki diğer aktörler de müşterilerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için tedarikçileri tarafından sağlanan bilgileri değerlendirerek, yeterliliğini kontrol ederek ve eklemeler yaparak bir güvenlik bilgi formu sağlamalıdır. Tüm durumlarda, bir güvenlik bilgi formu gerektiren bir madde veya karışımın tedarikçileri, güvenlik bilgi formunu kendileri hazırlamamış olsa bile, içeriklerine dair bir sorumluluğa sahiptir. Böyle durumlarda kendi güvenlik bilgi formlarını hazırlarken kullanılmak üzere, tedarikçileri tarafından sağlanan bilgiler onlar için faydalı ve amaca uygun bir bilgi kaynağıdır. Ancak, sağladıkları güvenlik bilgi formlarındaki bilgilerin doğruluğundan yine de sorumlu olarak kalacaklardır.
KKDİK Madde 32(1)’in ilk cümlesi: " Her bir imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı ya da dağıtıcı, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerini yerine getirmek için gerekli olan bilgileri düzenler ve maddeyi ya da karışımı en son imal ettiği, ithal ettiği, temin ettiği ya da kullandığı tarihten sonra en az 10 yıl boyunca erişime hazır halde bulundurur.”
Bir GBF’nin güncellenmesi ve yeniden düzenlemesi gerektiği koşullar, KKDİK Madde 27(9) ve 27(10)’da aşağıdaki gibi verilmektedir: " Tedarikçiler aşağıdaki durumlarda zaman kaybetmeden güvenlik bilgi formlarını günceller:
a) risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde;
b) izin verildiğinde veya reddedildiğinde;
c)kısıtlama getirildiğinde.
Güncellenen güvenlik bilgi formu, önceki 12 ay içerisinde maddenin tedarik edildiği tüm eski alıcılara yazılı veya elektronik ortamda ücretsiz olarak iletilir. Kaydın ardından yapılan herhangi bir güncelleme kayıt numarasını da içerir.”
GBF, işyeri kimyasal kontrol düzenlemelerinde kullanım için bir madde veya karışım hakkında kapsamlı bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, bilgileri tek bir dokümanda birleştirir. Bir GBF’de verilmesi gereken bilgi mevcuttur (örn: KKDİK kapsamında kayıt için gerekli olan veri grubuna dahil olması halinde) veya mevcut olmama nedeni, GBF'nin uygun alt bölümünde verilebilir. GBF’nin hazırlık sürecinde, gerekli olan bir verinin henüz mevcut olmadığı öğrenilebilir (örneğin SEA çerçevesinde doğru bir şekilde sınıflandırmak için) . Böyle durumlarda, herhangi bir test yapılmadan önce, bilgilerin eksikliği veya ek bir testin öngörülmesinin uygunluğu geçerli mevzuatça belirlenmelidir. Test, bir GBF’deki “boş alanlarının doldurulması” ihtiyacı temelinde yapılmamalıdır. Veri Paylaşımı ve Gereksiz Testlerden Kaçınılmasına dair KKDİK Yönetmeliği Üçüncü Kısım ve karışımlar ve maddeler için hayvan ve insan testleri ve yeni bilgilerin elde edilmesine dair SEA Yönetmeliği Madde 9 ve 10'a incelenmelidir. Özellikle, sadece GBF için içerik oluşturma amacıyla hiçbir hayvan testi yapılmamalıdır. Sadece bir GBF’nin alanlarını doldurmak amacıyla, hayvan-dışı test verileri (fiziksel tehlikeler için olanlar dahil) elde etmek için KKDİK Ek 2’den doğrudan doğan herhangi bir gereklilik bulunmamaktadır.
Bir Tedarik Zincirinin bulunduğu durumlarda, güvenlik bilgi formunun sağlanmasına ilişkin KKDİK gereklilikleri tedarik zincirinin her aşamasında geçerlidir. Güvenlik bilgi formunun hazırlanması için ilk sorumluluk, madde veya karışımın amaçlandığı makul kullanımları tahmin etmesi gereken üretici, ithalatçı veya tek temsilciye aittir. Tedarik zincirindeki diğer aktörler de müşterilerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için tedarikçileri tarafından sağlanan bilgileri değerlendirerek, yeterliliğini kontrol ederek ve eklemeler yaparak bir güvenlik bilgi formu sağlamalıdır. Tüm durumlarda, bir güvenlik bilgi formu gerektiren bir madde veya karışımın tedarikçileri, güvenlik bilgi formunu kendileri hazırlamamış olsa bile, içeriklerine dair bir sorumluluğa sahiptir. Böyle durumlarda kendi güvenlik bilgi formlarını hazırlarken kullanılmak üzere, tedarikçileri tarafından sağlanan bilgiler onlar için faydalı ve amaca uygun bir bilgi kaynağıdır. Ancak, sağladıkları güvenlik bilgi formlarındaki bilgilerin doğruluğundan yine de sorumlu olarak kalacaklardır.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe (KKDİK) göre MBDF “Madde Bilgisi Paylaşım Forumu”na karşılık gelir. KKDİK MBDF’lerin düzenlenmesini imalatçılar ve ithalatçılar ön-MBDF’si gönderilmiş maddeler, bitki koruma ürünleri veya biyosidal ürünlerde kullanılan maddeler konusunda bilgi sahibi olanlar ve alt-kullanıcılar ve veri sahibi olanlar, yani, potansiyel kayıt yaptıracaklarla ilgili bilgileri diğer paydaşlarla paylaşması gereken ve paylaşmaya istekliler arasında verilerin paylaşımını firmalar bazında gerekli kılar. Böylece, MBDF, ilk olarak, belirli bir madde konusunda veri ve diğer bilgilerin paylaşımı için bir forumdur. Bir MBDF’nin aynı kimyasal yapıdaki ön-kaydı yapılmış her madde için oluşturulması gereklidir. En önemli amaçlarından biri potansiyel kayıt yaptıracaklar arasında farklılık olduğu durumlarda bir maddenin sınıflandırması ve etiketlemesi konusunda bir anlaşmaya varmaktır. MBDF’ler ve diğer veri paylaşım konuları konusunda daha fazla ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için lütfen Bakanlığın hazırladığı ve ücretsiz olarak https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinden indirilebilen “Veri paylaşımı konusunda rehber” dokümanına da başvurunuz.
Piyasaya bir madde arz eden bir imalatçı veya ithalatçı (veya bir imalatçı veya ithalatçı grubunun bir üyesi) mısınız? Eğer öyleyse ve eğer maddeniz aşağıdaki özellikleri taşıyorsa Bakanlığa belirli bilgilerin bildirimini yapmanız gerekecektir (SEA Madde 41):
• Tonajına bakılmaksızın SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılan ve piyasaya arz edilmiş olan maddeler (SEA Madde 40(b)); veya
• SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmış ve bir karışımda SEA Ek 1’de belirlenen konsantrasyon sınır değerlerinin üzerinde bulunan, karışımın zararlı olarak sınıflandırmasına yol açan ve piyasaya arz edilen maddeler (SEA Madde 40(b)).
Bildirim için gönderdiğiniz bilgileri bir maddenin sınıflandırma ve etiket elemanları konusunda bir değişikliğe neden olan yeni bilgilere sahip olmanız durumunda güncellemeniz gerektiğine dikkat ediniz (SEA Madde 41(2)). Eğer siz karışım formülü yapan bir alt-kullanıcı, bir dağıtıcı veya eşya üreticisiyseniz Bakanlığa bildirim yapmanıza gerek yoktur. Bunun nedeni, tedarik zincirinde daha önceki bir aşamada maddeniz için bildirimin halihazırda yapılmış olmasıdır.
SEA’nın temel amaçlarından biri, bir önceki sınıflandırma mevzuatına benzer şekilde, bir madde veya karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına yol açacak özellikler gösterip göstermediğini belirlemektir. Böyle özellikler belirlendiğinde ve madde veya karışım uygun olarak sınıflandırıldığında, imalatçılar, ithalatçılar, alt-kullanıcılar ve madde ve karışımların dağıtıcıları ve belirli özel eşyaların üreticileri ve ithalatçıları bu madde ve karışımların belirlenen zararlarını tedarik zincirindeki diğer aktörlere, tüketiciler de dâhil olmak üzere iletmek zorundadırlar. Zararlılık etiketlemesi bir madde veya karışım kullanıcısına, bir zararlılığın var olduğu uyarısını yapar ve patlama ve ortaya çıkacak risklerden kaçınılması ihtiyacı konusunda zararlılık sınıflandırması bilgisinin iletilmesine izin verir. SEA, zararlı madde ve karışımların güvenli tedarikini garanti altına almak için genel ambalajlama standartlarını düzenler.