KDU & GBF Hazırlayıcısı Eğitimi


  Eğitimin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.
  Kimyasal güvenlik değerlendirmesi, kimyasal güvenlik raporu ve güvenlik bilgi formu kimyasal değerlendirme uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır.
  İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.
  Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevrim içi Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.
  Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecektir.
  Maddelerin kayıt dosyaları, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır. 


  Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar:

  İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

  FİZİKOKİMYASAL ZARARLILIK

  ÇEVRESEL ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

  PBT VE vPvB DEĞERLENDİRMESİ

  MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ 

  RİSK KARAKTERİZASYONU