SEA Yönetmeliği Uyum

SEA, SINIFLANDIRILMA, ETİKETLENME VE AMBALAJLANMA HAKKINDA YÖNETMELİK'in baş harflerini oluşturmaktadır. Türkiye'de güvenlik bilgi formu (MSDS Hazırlama) hazırlanırken temel mevzuat SEA mevzuatıdır. GBF (MSDS) hazırlayıcıların yetkili akredite kuruluşlardan GBF/MSDS Hazırlama sertifikasına sahip olması gerekir. Piyasaya sürülen madde, karışım ve nesnelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde teşkil edebileceği olumsuz etkilere karşı ileri düzeyde koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

SEA Mevzuatı Neleri Kapsar?


 
  • lisam Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını,
  • lisam İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,
  • lisam Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri,
  • lisam İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin ek-1’inin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü başlıklarında yer alan maddeler hariç, bu Yönetmeliğin ek-8’inin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci başlıklarında belirtilen koşulları sağlayan ve piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,
  • lisam Ek-6’nın üçüncü bölümünde, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını, (d)
  • lisam Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,(e)
  • lisam (d) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme unsurlarından ve (e) bendinde belirtilen bildirimden oluşan, maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını kapsar.
  • lisam 1 Haziran 2016 itibariyle, 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, SEA yönetmeliği tamamen zorunlu hale gelmiştir.
  • lisam Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler açık ve anlaşılır biçimde yazılır. Güvenlik Bilgi Formu, bilindiği ölçüde kullanıcı kitlesinin özel ihtiyaçlarını ve bilgilerini dikkate alacak yetkili kişilerce hazırlanır. Maddeler ve karışımların tedarikçileri yetkili kişilerin güncelleme eğitimi dahil olmak üzere uygun eğitimi almasını temin eder.

Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems olarak SEA & CLP Yönetmeliği Uyumunda Çözüm Ortağıyız!