KKDİK Uyum Yükümlülükleri

KKDİK Uyum Yükümlülükleri

KKDİK uyumluluk konusundaki yükümlülükleriniz, kompozisyona ve ilgili kimyasalların miktarına bağlıdır.

Yüksek Önem Arz Eden (SVHC) olarak sınıflandırılan kimyasalların katı gereksinimleri ve daha yüksek yükümlülükleri vardır. Uyumluluk yükümlülükleri için işinize en uygun kategoriyi seçin:


Türkiye'de madde, karışım veya eşya üreticisiyim:

KKDİK'te aksi belirtilmedikçe, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden imalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur. Eğer eşya imal ediyorsanız, aşağıdaki durumlarda KKDİK'e uymalısınız:
lisam

lisam Eşyaların içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam bir tondan fazla olması,

lisam Maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapmasının tasarlanması,

lisam Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın...


Türkiye'ye madde, karışım veya eşya ihraç ediyorum.

Eğer tek başına veya karışım içinde kullanılan maddeleriniz yılda 1 ton üzerinde miktarlarda ise, KKDİK'e uymanız zorunludur. Eğer eşya ihraç ediyorsanız, aşağıdaki durumlarda KKDİK'e uymalısınız:
kkdik ithalat

lisam Eşyaların içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam bir tondan fazla olması,

lisam Maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapmasının tasarlanması,

lisam Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın...


Türkiye’deki maddelerin, karışımların veya eşyaların alt kullanıcısıyım:

Sorumluluklarınız:
lisam

lisam Güvenlik bilgi formlarını kullanarak, tedarik zinciri içerisinde ilişkili kullanım, zararlılıklar ve risk maruziyet bilgileri iletişimi sağlanması,

lisam KKDİK gereksinimleri ile ilgili tüm mevcut bilgiler için bir veri tabanı oluşturlması ve bir madde veya karışımın dağıtılmasından sonra en az 10 yıl boyunca uyum,

lisam Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın...


Madde ve karışımları endüstriyel olarak kendi kullanımım için kullanıyorum.

KKDİK'e uymak zorunda değilsiniz. Ancak, Madde Bilgi Değişimi Forumu'na (MBDF) katılabilirsiniz. Bu ortam, KKDİK uyum bilgileri ve diğer kayıt şirketleriyle çalışmalarla ilgili verileri paylaşmanızı ve talep etmenizi sağlayacaktır.
lisam

 


Kimyasal kapsamım, Yüksek Önem Arz Eden Maddeleri (SVHC) içerir:

Yüsek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) KKDİK kapsamında özel durumları vardır:
lisam

lisam Yılda 1 tondan fazla olan ve salınım yapması amaçlanan eşyalardaki maddelerin ayrıca kayıt edilmesi gerektirmektedir

lisam CMR Kategori 1 & 2, PBT, vPvB veya endokrin bozucu maddeler içeren maddeler. Ağırlıkça ve% 0.1'den fazla konsantrasyon veya üretim veya ithalat toplamı yılda 1 tondan fazla ise, KKS'ye ve müşteri/tüketicilerinize bildirim yapmanız gerekir.

lisam Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın...