KKDİK Nedir?

KKDİK Nedir?


 

KKDİK yönetmeliğinin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. REACH'in Türkiye'ye uyarlanmış hali olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) hakkında yönetmelik 23 Haziran 2017 itibariyle 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik; maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.
Türkiye'de kimyasalların ve ürünlerin sürekli satışı için KKDİK Yönetmeliğine (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması - 23.06.2017 / 30105) uygun olması zorunludur. Yılda bir tondan fazla Türkiye'de imal edilen veya Türkiye’ye ithal edilen kimyasallar kayıt altına alınacaktır.

lisam

 KKDİK Önemli Noktalar

lisam Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.
lisam KKDİK imalatçıların, ithalatçıların ve alt kullanıcıların kimyasal imal etmek, piyasaya arz etmek ve kullanmak gibi süreçlerde insan sağlığı veya çevreyi olumsuz etkilememelerini kendilerinin temin etmesinin gerektiği ilkesine dayanmaktadır. KKDİK’e göre maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri imal eden, ithal eden, piyasaya arz eden veya kullanan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
lisam Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.
lisam Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar ön-MBDF’yi (ön-kayıt) Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletecektir.
lisam 01 Ocak 2021-31 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt işlemleri tamamlanacaktır.