KKDİK Taslak Yönetmeliği Hakkında Son Gelişmeler

KKDİK Taslak Yönetmeliği Hakkında Son Gelişmeler

09 Mayıs 2017 Salı
Şirketlerin, üretimini veya ithalatını yaparak belirli tonaj bantlarında Türkiye'de piyasaya arz ettiği saf haldeki ve karışım veya eşya içindeki maddelerin kayıt dosyaları, sertifikalı "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır. KKDİK Ek-18'de yer alan hükümlere göre, ISO 17024 kapsamında akredite bir kuruluş (TÜRK-AK) tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, 64 saati tamamlayıp, yapılan sınavı başarıyla geçen adaylar "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" belgesi almaya hak kazanırlar. Eğitim çerçevesinde; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması; İş Sağlığı ve Güvenliği; İnsan Sağlığı Risk Değerlendirilmesi; Çevresel Risk Değerlendirmesi; Maruz Kalma Senaryoları; Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) gibi konular bulunmaktadır.

Yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" uyarınca mevcut maddelerin kaydı için 31.12.2020 ila 31.12.2023 tarihleri belirlenmiştir. Yeni kısıtlanacak olan ve Ek-17 de bulunan kloroform, toluen, triklorobenzen, akrilamid, bisfenol A gibi bazı maddeler için de 31.12.2023'e kadar kademeli kısıtlama uygulanacaktır. KKDİK'in yürürlüğe girmesiyle "Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği" ile "Kısıtlamalar Yönetmeliği", 31.12.2013 tarihinden itibaren de "Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği" yürürlükten kalkacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın IUCLID 5 ile uyumlu online sistemine (online.cevre.gov.tr) yapılacak olan kayıtlar, tonaja ve işletme ölçeğine göre ücretlendirmeye tabi olacaktır. Kayıtla yükümlü olan üreticiler, ithalatçılar ve tek temsilcilerin yüklediği kayıt dosyaları, ilgili mercilerce değerlendirmeye alınıp, söz konusu maddelerin, kısıtlama veya izne ilişkin durumları görüşülecektir.


Back to news list