GBF/SDS Hazırlama ve Uyum

KKDİK Kapsamında Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlama ve Uyumlama

Güvenlik bilgi formları (GBF/SDS), madde veya karışımın özellikleri, tehlikeleri ve taşınması, bertaraf edilmesi ve taşınması ile ilgili talimatlar ile ilk yardım, yangınla mücadele ve maruz kalma kontrol önlemleri hakkında bilgiler içerir. Güvenlik bilgi formlarının formatı ve içeriği KKDİK/REACH'te belirtilmiştir. Alt kullanıcılara aşağıdakiler için bir güvenlik bilgi formu sağlanmalıdır: 
 
·        SEA/CLP'ye göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde veya karışım. 
·        Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) bir madde veya 
·        Aday Listesinde yer alan ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeleri (SVHC'ler)
 
Bununla birlikte, eğer madde veya karışım da genel halka satılıyorsa, bir alt kullanıcı veya distribütör tarafından talep edilmedikçe bir GBF/SDS'nin sağlanması gerekli değildir. Tehlikeli olarak sınıflandırılmayan ancak belirli tehlikeli maddeler içeren karışımlar için, alt kullanıcılar veya distribütörler tarafından talep edilmesi halinde bir GBF/SDS sağlanmalıdır. 
 
Tehlikelerle ilgili yeni bilgiler veya daha katı risk yönetimi önlemlerine ihtiyaç duyulursa, güvenlik bilgi formu (GBF/SDS) gecikmeden güncellenmelidir. Alt kullanıcılar bir güvenlik bilgi formu (GBF/SDS)  aldıklarında, riskleri uygun şekilde kontrol etmek için uygun önlemleri tanımlamaları ve uygulamaları gerekir. 
 
Tedarikçiler ve SDS alıcıları, gerekli bilgilerin sağlandığını kontrol etmek için teşvik edilir. ECHA ve icra makamları tarafından bir kontrol listesi geliştirilmiştir ve bu amaç için kullanılmaktadır. Alt kullanıcılar, tedarikçilerini, alınan GBF/SDS'deki yanlışlıklar veya tutarsızlıklar hakkında bilgilendirmeye teşvik edilir.
 
Güvenlik bilgi formları (GBF/SDS)  gerekli olmadığında, tedarikçi güvenli kullanım için yine de yeterli bilgi sağlamalıdır. Herhangi bir maddeye kısıtlama veya izin veriliyorsa, gerekli detaylar sağlanmalıdır. Aday Listede ağırlıkça % 0.1'den fazla bir madde içeren eşya tedarikçileri, eşyanın alt kullanıcılara ve distribütörlere güvenli bir şekilde kullanılmasına izin vermek için yeterli bilgi sağlamalıdır.
 

PEKİ YA KARIŞIMLAR?

Zararlı karışımların tedarikçileri, muhteva maddelerin maruz kalma senaryolarından ilgili bilgileri karışıma yönelik Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte iletmelidir.
 
Bu bilgiler çeşitli şekillerde sağlanabilir:

• Karışım için Güvenlik Bilgi Formuna ek şeklinde özet güvenli kullanım bilgisi sağlamak veya
• Karışıma yönelik özet güvenli kullanım bilgilerini Güvenlik Bilgi Formunun Bölüm 8’ine dahil etmek veya
• Muhteva maddelere yönelik ilgili maruz kalma senaryolarını güvenlik bilgi formuna bir ek olarak eklemek.
 
Formül hazırlayan kişilerin iletilecek ilgili risk yönetimi tedbirlerini belirlemesine yardımcı olmaya yönelik bir metodoloji mevcuttur .
Bazı sektör kuruluşları, SUMI’ler (Safe Use Information for Mixture – Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi) adı verilen, üzerinde anlaşmaya varılmış bir format kullanarak, yaygın ürün türlerine yönelik karışım bilgilerinin güvenli kullanımını geliştirmektedirler. Formül hazırlayan kişiler, ürünlerine ve kullanımlarına yönelik uygun SUMI’leri seçebilir ve bunları güvenlik bilgi formuna ek olarak sağlayabilirler .
 

NE YAPMAM GEREKİR?

Bir Güvenlik Bilgi Formu aldığınızda, tesisinizde riskleri gereken şekilde kontrol etmeye yönelik uygun tedbirleri belirlemeniz ve uygulamanız gerekir.
 
Ayrıca kimyasal teşhis, bileşim, sınıflandırma ve güvenlik kullanım ile ilişkili bilgileri madde veya karışım ile ilgili kendi bilgilerinizle karşılaştırmanız da gerekir. Tutarsızlıkları değerlendirin ve gerekirse düzeltici önlemler alın.
 
Maruz kalma senaryoları içeren Güvenlik Bilgi Formu aldığınızda, öncelikle aldığınız maruz kalma senaryosunun kullanımınızı kapsayıp kapsamadığını belirlemeniz gerekir. Maruz kalma senaryoları kendi şirketiniz dahilindeki kullanımları ve hem işçiler hem de tüketiciler dahil müşterileriniz tarafından öngörülebilir kullanımları içermelidir.
 
Daha sonra, tedarikçinin maruz kalma senaryolarını sizin ve müşterilerinizin maddeyi kullanım şekli ile karşılaştırarak kullanım şartlarının da kapsandığını doğrulayın.
 
Aldığınız maruz kalma senaryoları kullanımınızı ve/veya kullanım şartlarınızı kapsamıyorsa, önlem almanız gereklidir!
 

Güncel yerel ve küresel yönetmeliklere göre, onaylı 54 dil çevirisi ile GBF/SDS Hazırlama ve etiket tasarım hizmeti almak için: Bize Ulaşın