GHS Kontrol Listesi

GHS nedir?


 

GHS, Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Kimyasalların Etiketlenmesi Sisteminin kısaltmasıdır. GHS, kimyasal ürünlerin tehlikelerini tanımlar ve sınıflandırır ve etiketler ve güvenlik bilgi formlarını sağlık ve güvenlik bilgilerine iletir). Amaç, tehlikeleri sınıflandırmak için aynı kurallar dizisinin ve etiketler ve güvenlik bilgi formları (SDS) için aynı format ve içeriğin dünya çapında kabul edilmesi ve kullanılmasıdır. Uluslararası bir tehlike iletişim uzmanları ekibi GHS mevzuatını geliştirmiştir. Halen birçok farklı ülkede kimyasal ürünlerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için farklı sistemler bulunmaktadır. Ek olarak, aynı ülke içinde bile birkaç farklı sistem bulunabilir. Bu durum, hükümetlerin, birçok farklı sisteme uyması gereken şirketler için masraflı olması ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için bir kimyasal maddenin tehlikelerini anlaması gereken çalışanlar için kafa karıştırıcı olanların düzenlenmesi ve uygulanması için pahalıdır.

lisam

  GHS Mevzuatı Ülkelere Birçok Avantaj Sağlamaktadır

lisam Düzenleyici verimliliğin arttırılması. 
lisam Ticaretin kolaylaştırılması. 
lisam Maliyetleri düşürmek 
lisam Gelişmiş, tutarlı tehlike bilgileri sağlamak. 
lisam Kimyasalların güvenli taşınması, taşınması ve kullanımının teşvik edilmesi. 
lisam Kimyasal olaylara daha iyi acil durum müdahalesinin teşvik edilmesi. 
lisam Hayvan testi ihtiyacını azaltmak.

  GHS'deki iki ana unsur nedir?

1. Kimyasal tehlikelerin GHS kurallarına göre sınıflandırılması:
lisam GHS saf kimyasalların ve karışımların kriterlerine veya kurallarına göre sınıflandırılması konusunda rehberlik eder.
 
2. Güvenlik Bilgi Formlarını ve etiketlerini kullanarak tehlikelerin ve ihtiyati bilgilerin iletilmesi:
lisam Etiketler - GHS ile etikette belirli bilgiler görünecektir. Örneğin, kimyasal kimlik gerekebilir. Standart kimyasal tehlike ifadeleri, işaret sözcükleri ve semboller, söz konusu kimyasal veya karışımın sınıflandırmasına göre etikette görünecektir. Düzenleyici kurumunuz tarafından kabul edilmesi durumunda ihtiyati ifadeler de gerekebilir.
 
Güvenlik Bilgi Formları (GBF-MSDS), belirli bir düzende 16 bölümden oluşur ve minimum bilgi verilir.

  GHS Kelime Bilgisi’ndeki bazı temel terimler nelerdir?

lisam SDS (GBF) - Güvenlik Bilgi Formu. SDS, GHS tarafından Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) için kullanılan terimdir.
lisam Zararlılık grubu - Resmi bir tanım verilmese de, GHS tehlikeleri üç ana gruba ayırır - sağlık, fiziksel ve çevresel.
lisam Sınıf - Sınıf, farklı tehlike türlerini tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin, Basınç Altındaki Gazlar, fiziksel tehlike grubundaki bir sınıfa örnektir.
lisam Kategori - Kategori, sınıfların alt bölümlerini tanımlamak için kullanılan addır. Örneğin, Kendinden Tepkili Kimyasallar 7 kategoriye sahiptir. Her kategorinin, hangi kategoriye hangi kimyasalların atandığını belirleyen kurallar veya kriterleri vardır. Kategoriler, kategori 1 (veya A) en tehlikeli olan numaralara (veya harflere) atanır.
lisam Zararlılık Beyanı - Bir sınıfın her kategorisi için, tehlikeyi tanımlamak için standartlaştırılmış bir ifade kullanılır. Örneğin, Kategori 1 Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar için kriterleri karşılayan kimyasallar için tehlike bildirimi, Kategori 1 Kendiliğinden ısınır; ateş alabilir. Bu tehlike beyanı hem etikette hem de SDS’de görünecektir.
lisam Önlem İfadesi - Bu ifadeler, tehlikeli bir ürünün uygunsuz şekilde kullanılmasından veya saklanmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek veya önlemek için atılması önerilen adımları açıklayan standartlaştırılmış ifadelerdir.
lisam Uyarı kelimesi- GHS tarafından kullanılan iki uyarı kelimesi vardır -Uyarı kelimesi belli bir zararın şiddet düzeyini gösterir. Etiket zararlı madde veya karışımın sınıflandırılmasıyla ilgili uyarı kelimesini içermelidir: daha ciddi zararlar “Tehlike” (danger) kelimesini gerektirirken, daha düşük şiddette zararlar “Dikkat” (warning) ifadesini gerektirir
lisam Piktogram - Piktogram, etiket üzerindeki GHS sembolünü ve SDS-MSDS'i ifade eder. Tüm kategorilerde kendisiyle ilişkilendirilmiş bir sembol yoktur.


  Sağlık zararlılık grubundaki sınıflar nelerdir?

lisam Akut toksisite
lisam Cilt aşınması / tahrişi
lisam Ciddi göz hasarı / tahrişi
lisam Solunum/cilt hassaslaştırma 
lisam Eşey hücre mutajenitesi
lisam Kanserojen
lisam Üreme toksisitesi
lisam Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
lisam Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
lisam Aspirasyon zararlılığı

  Fiziksel zararlılık grubundaki sınıflar nelerdir?

lisam Patlayıcılar
lisam Alevlenir gazlar
lisam Alevlenir aerosoller
lisam Oksitleyici gazlar
lisam Basınç altındaki gazlar
lisam Alevlenir sıvılar
lisam Alevlenir katılar
lisam Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar
lisam Kendiliğinden tepkimeye giren madde veya karışım
lisam Suyla teması halinde alevlenir gaz çıkaran madde veya karışım
lisam Oksitleyici sıvılar
lisam Yükseltgen katılar
lisam Organik peroksitler
lisam Metaller için aşındırıcı madde veya karışım

  Çevresel zararlılık grubundaki sınıflar nelerdir?

lisam Sucul ortam için zararlı
lisam Ozon tabakası için zararlı