H Zararlılık İfadeleri

ZARARLILIK İFADELERİ
Zararlılık ifadeleri ek-1 ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümler ile uyumlu olmalıdır. Yönetmeliğin 23 üncü ve 29 uncu maddesine uygun olan zararlılık ifadelerinin seçiminde, tedarikçi ilgili ekte belirtilen birleşik zararlılık ifadelerini kullanabilir. SEA Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine uygun olarak zararlılık ifadeleri için aşağıdaki öncelik ilkeleri-1 etiketlemeye uygulanabilir:

ZARARLILIK İFADELERİ

Fiziksel Zararlılık İfadeleri

Zararlılık İfade Kodu

Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi 

Zararlılık İfadesi 

H200  

Ek-1 Başlık 2.1 – Patlayıcılar, Kararsız Patlayıcılar

Kararsız patlayıcı.

H201 

Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.1 

Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.

H202

Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.2

Patlayıcı; ciddi yansıtım zararı.

H203

Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.3

Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.

H204

Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.4

Yangın veya yansıtım zararı.

H205

Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.5

Yangında kütlesel patlamaya yol açabilir.

H220

Ek-1 Başlık 2.2 – Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

Çok kolay alevlenir gaz.

H221

Ek-1 Başlık 2.2 – Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 2

Alevlenir gaz.

H222

Ek-1 Başlık 2.3 – Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1

Çok kolay alevlenir aerosol.

H223

Ek-1 Başlık 2.3 – Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 2

Alevlenir aerosol.

H224

Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1

Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H225

Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2

Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226

Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3

Alevlenir sıvı ve buhar.

H228

Ek-1 Başlık 2.7 – Alevlenir katılar, Zararlılık Kategorisi 1,2

Alevlenir katı.

H240

Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip A

Ek-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip A

Isıtma patlamaya yol açabilir.

H241

Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip B

Ek-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip B

Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.

H242

Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip C, D, E, F

Ek-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip C, D, E, F

Isıtma yangına yol açabilir.

H250

Ek-1 Başlık 2.9 Piroforik Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.10 Piroforik Katılar, Zararlılık Kategorisi 1

Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir.

H251

Ek-1 Başlık 2.11 - Kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 1

Kendiliğinden ısınır; alev alabilir.

H252

Ek-1 Başlık 2.11 - Kendiliğinden ısınabilen madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 2

Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir.

H260

Ek-1 Başlık 2.12 – Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 1

Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.

H261

Ek-1 Başlık 2.12 – Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 2, 3

Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.

H270

Ek-1 Başlık 2.4 Oksitleyici gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.

H271

Ek-1 Başlık 2.13 – Oksitleyici Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.14 – Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 1

Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.

 

H272

Ek-1 Başlık 2.13 – Oksitleyici Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2,3

Ek-1 Başlık 2.14 – Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 2,3

Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.

H280

Ek-1 Başlık 2.5 – Basınç altındaki gazlar:

Sıkıştırılmış gaz

Sıvılaştırılmış gaz

Çözünmüş gaz

Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

H281

Ek-1 Başlık 2.5 – Basınç altındaki gazlar: Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz

Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir.

H290

Ek-1 Başlık 2.16 – Metaller için aşındırıcı, Zararlılık Kategorisi 1

Metalleri aşındırabilir.

 

 

EUH 001

Kuru haldeyken patlayıcıdır.

EUH 006

Hava ile teması halinde ve havasız ortamda patlayıcıdır.

EUH 014

Su ile şiddetli tepkime verir.

EUH 018

Kullanım sırasında alevlenen / patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir.

EUH 019

Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.

EUH 044

Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski var.

 

 

Sağlığa İlişkin Zararlılık İfadeleri

Zararlılık İade Kodu

Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi

Zararlılık İfadesi

H300

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 

Yutulması halinde öldürücüdür.

H301 

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 

Yutulması halinde toksiktir. 

H302 

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4

Yutulması halinde zararlıdır.

H304

Ek-1 Başlık 3.10 – Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H310

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2

Cilt ile teması halinde öldürücüdür.

H311

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3

Cilt ile teması halinde toksiktir.

H312

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4

Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H314

Ek-1 Başlık 3.2 – Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B, 1C

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315

Ek-1 Başlık 3.2 – Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2

Cilt tahrişine yol açar.

H317

Ek-1 Başlık 3.4 – Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318

Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1

Ciddi göz hasarına yol açar.

H319

Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2

Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2

Solunması halinde öldürücüdür.

H331

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3

Solunması halinde toksiktir.

H332

Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4

Solunması halinde zararlıdır.

H334

Ek-1 Başlık 3.4 – Hassasiyet – Soluma, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B

Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H335

Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi

Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336

 

 

Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H340

Ek-1 Başlık 3.5 – Eşey Hücre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B

Genetik hasara yol açabilir.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H341

Ek-1 Başlık 3..5 – Eşey Hücre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 2

Genetik hasara yol açma şüphesi var.       

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H350

Ek-1 Başlık 3.6 – Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B

Kansere yol açabilir.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H351

Ek-1 Başlık 3.6 – Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2

Kansere yol açma şüphesi var.      

 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H360

Ek-1 Başlık 3.7 Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B

 

 

 

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz.>

 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H361

Ek-1 Başlık 3.7 – Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2

 

 

 

 

Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.     

< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz>

 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılık  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> 

H362

Ek-1 Başlık 3.7 – Üreme Sistemi Toksisitesi, İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine  etki 

Emzirilen çocuğa zarar verebilir.

H370

Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1

Organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> 

H371

Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2

 

 

Organlarda hasara yol  açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin  bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> 

H372

Ek-1 Başlık 3.9 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1

 

 

 

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.

 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H373

Ek-1 Başlık 3.9 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2

 

 

 

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. 

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz. 

H300 + H310

Ek-1 Başlık 3.1 - Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 1,2

Yutulması halinde veya ciltle teması halinde öldürücüdür.

H300 + H330  

 

Ek-1 Başlık 3.1- Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 

Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür. 

H310 + H330

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 

Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.  

H300 + H310 +  H330 

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2

Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.

H301 + H311 

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 3 

Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir. 

H301 + H331 

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 3  

Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir

H311 + H331 

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 

Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. 

H301 + H311 + H331 

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 

Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir

H302 + H312 

Ek-1 Başlık 3.1 - Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 4 

Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.

H302 + H332

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 4

Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

H312 + H332

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 4

Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H302 + H312 + H332

Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2

Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

 

 

H350i

Soluma ile kansere yol açabilir.

H360F

Üremeye zarar verebilir.

 

H360D

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

 

H361f

Üremeye zarar  verme şüphesi var.     

 

H361d

Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.     

 

H360FD

Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. 

H361fd

Üremeye zarar  verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.     

     

H360Fd

Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var. 

 

H360Df

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar  verme şüphesi var.     

 

 

 

EUH 029

Su ile temasında toksik gaz çıkarır.

EUH 031

Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.

EUH 032

Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.

EUH 066

Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

EUH 070

Gözle teması halinde toksiktir.

EUH 071

Solunum yolunda aşınmaya yol açar.

 

Çevresel Zararlılık İfadeleri

 

Zararlılık İfade Kodu 

Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi 

Zararlılık İfadesi

H400

Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1

Sucul ortamda çok toksiktir.

H410

Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H411  

Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 

H412

Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3 

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 

H 413

Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 4 

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

H420 

 

 

Ek-1 Başlık 5.1- Ozon tabakasına zararlı- Zararlılık Kategorisi 1

Atmosferin üst katmanındaki ozon tabakasını tahrip ederek kamu sağlığına ve çevreye zarar verir. 

 

Bazı Karışımlara ilişkin İlave Etiket Unsurları / Bilgileri

 

EUH 201/
201A 

Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.

Dikkat! Kurşun içerir.

EUH 202  

Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Çocukların erişiminden uzak tutun.

EUH 203

Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

EUH 204

İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

EUH 205

Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

EUH 206

Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).

EUH 207

Dikkat! Kadmiyum içerir. Kullanım esnasında tehlikeli dumanlar ortaya çıkar. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere başvurun. Güvenlik talimatlarına uyun.

EUH 208  

(Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir."

EUH 209/
209A 

Kullanım esnasında çok alevlenir hale gelebilir.                                                 Kullanım esnasında alevlenir hale gelebilir.

EUH 210

Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

EUH 401

İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.