Kaynaklar

GHS Kaynakları

GHS (Rev.8) (2019)

Türkiye

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

Amerika Birleşik Devletleri

OSHA GHS Portalı
GHS – OSHA HCS Karşılaştırma Belgesi
EPA

Kanada

İş Sağlığı ve Güvenliği GHS Bilgi Kanada Merkezi
WHMIS 2015

Avrupa

UNECE, Avrupa için Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu
KOBİ'ler için AB Kimya Sektörü Bilgisi
ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı

Dünya

Dünya Çapında Uygulama Zaman Çizelgesi
UNITAR; Rehber Belgeler, Eğitim Kaynakları ve Malzemeleri, re: GHS

Referans Kılavuzu: Sanayi Kısaltmaları

  ANSI: Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü
  APEC: Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
  ASTM: Amerika Test ve Malzemeler Birliği
  CA: Yetkili Otorite
  CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi
  CBI: Gizli İş Bilgileri
  CFR: Federal Yönetmelikler Kodu
  CG/HCCS: Kimyasal Sınıflandırma Sistemleri için Uyumlaştırma Koordinasyon Grubu
  CPSC: Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu
  DOT: Ulaştırma Bakanlığı
  EINECS: Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Avrupa Envanteri
  EPA: Çevre Koruma Ajansı
  AB: Avrupa Birliği
  FIFRA: Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası
  GHS: Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırma Sistemi
  HCS: Tehlike İletişim Standardı
  IARC: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
  IFCS: Uluslararası Kimyasal Güvenlik Forumu
  ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
  IOMC: Kimyasalların Güvenilir Yönetimi üzerine Kuruluşlar Arası Program
  ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu
  IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği
  LD50: Öldürücü doz 50 mg/kg: Kilogram başına miligram
  SDS: Güvenlik Bilgi Formu
  NAFTA: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
  OSHA: Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi
  OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
  QSARs: Nicel Yapı-Etkinlik İlişkileri
  KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
  TFHCL: Sınıflandırma ve Etiketleme Uyumlaştırma Görev Ekibi
  TSCA: Zehirli Maddeler Denetim Yasası
  BM: Birleşmiş Milletler
  UNCED: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
  UNCETDG: Tehlikeli Maddelerin Taşınması üzerine Birleşmiş Milletler Uzman Komitesi
  UNCETDG/GHS: Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırma Sistemi üzerine Birleşmiş Milletler Uzman Komitesi
  UNITAR: Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
  WG: İş grubu
  WHMIS: İşyeri Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi
  WSSD: Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi